1. Általános szerződési feltételek

Jelen Szerződéses dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal(ak)/honlap(ok) működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató Honlapján (www.kolyokfoglalkoztato.hu) és aldoménjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 • Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Molnár Eszter ev.
A szolgáltató székhelye: 1196, Budapest, Batthyány utca 70.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kolyokfoglalkoztato.hu
Adószáma: 69190922-1-43
Kamarai nyilvántartási szám: BU69190922
Telefonszáma: +36303273487
A szerződés nyelve: magyar

 • Alapvető rendelkezések:
  • A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.
  • A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó/Megrendelő és a Honlap Szolgáltatója/Üzemeltetője között szerződés jön létre.
  • A jelen Szerződés 2021. 11. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad, azaz határozatlan időre jön létre. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződést. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Honlapon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a Honlapok használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlapok használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • A szerződés alapján a Felhasználó/Megrendelő jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ideértve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit.
  • Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak –, a Szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.
  • Szolgáltató/Üzemeltető mint kizárólagos tulajdonosa a www.kolyokfoglalkoztato.hu domén alatt található anyagoknak és honlapoknak, fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül.
 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  • Gyermekneveléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsok, tippek, és ahhoz kapcsolódó hanganyagok és videófelvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége havi előfizetési díj vagy bizonyos programok esetében különdíj ellenében.
  • A Szolgáltató/Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.
  • A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • A szerződés tárgya
  • Előfizetéses program esetén

A Felhasználó/Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében gyermekneveléssel, tartalmas időtöltő programok, kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok elkészítésével, és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A Szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szerződés megkötésének időpontjában a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető anyagok, másrészt a Szolgáltató által később elkészített havonta közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Molnár Eszter egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

 • Egyedi díjas program esetén

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a Honlapon, amik gyermekneveléssel, tartalmas időtöltő programok, kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Molnár Eszter egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

 • Rendelés menete
  • Felhasználó/Megrendelő a Honlapon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.
  • Felhasználó/Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  • A Szolgáltatót a Felhasználó/Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
  • A Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó/Megrendelő között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a kolyokfoglalkoztato.hu Honlapon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem”, „Csatlakozom” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre.
  • A Felhasználó/Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a Felhasználó/Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.
  • Felhasználó/Megrendelő megadja a levelezési címet, majd a szállítási/fizetési módot, amelyek a megrendelés típusai szerint a következők.
 • Fizetési módok:
  • Előfizetéses program esetén
   • Havi tagság esetén a Szolgáltató havonta a megrendelésben rögzített megbízási díjra jogosult a szolgáltatás nyújtásáért.
   • Havi tagság esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges a STRIPE rendszerét használva. A regisztráció során a Felhasználónak/Megrendelőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A Felhasználó/Megrendelő kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
   • A Szolgáltató a havonta esedékes díjat előre, a STRIPE fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó/Megrendelő bankkártyájáról. Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján automatikusan további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó/Megrendelő az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, és az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, az info@kolyokfoglalkoztato.hu e-mail címre kell megküldeni.
 • Egyedi díjas program esetén
  • Az alkalmi programok díját bankkártyával és utalással lehet fizetni, minden esetben egyszeri fizetésről van szó.
  • A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a Honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat/Megrendelőket írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
  • A Felhasználó/Megrendelőnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
  • A Felhasználó/Megrendelő elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó/Megrendelő köteles Molnár Eszter egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.
  • A Kölyökfoglalkoztató Közösségi Tér tagságának megvásárlásakor csak magyarországi e-mail címmel rendelkező vásárlók tudják megkapni a postán érkező küldeményeket. Külföldi levelezési címmel ezt a szolgáltatást még nem lehet igénybe venni.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltatónak egyéb, a megrendeléssel kapcsolatos kívánságát.
  • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Megrendelő a rendelési folyamat lezárása előtt minden Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg a regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • Előfizetés lemondása
  • Előfizetéses program esetén

Havi tagság esetén bármikor fel lehet mondani a szerződést, és ezzel megszűntetni az automatikus díjlevonást. Felmondási szándékát a Felhasználó/Megrendelő a fordulónap előtti napig e-mailben kell jelezze a info@kolyokfoglalkoztato.hu e-mail címre. Ezt követően a hónap fennmaradó részében még hozzáférhet az anyagokhoz, később már nem. Havi tagság esetén nincs pénzvisszafizetési garancia, mivel ez online szolgáltatás.

 • Vegyes Rendelkezések
 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez Közreműködőt jogosult igénybe venni. A Közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
  • Amennyiben Szolgáltató a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szerződés valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  • Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  • A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.
 • Panaszkezelés rendje
  • Vállalkozás célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak/Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 
  • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatás 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
  • Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
  • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu  
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Adatvédelem

A Honlap adatkezelési tájékoztatója elérhető a Honlapon.

Kelt: Budapest 2021.11.01.

————————————————————————————————————

1-es melléklet: Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott………………………………………………….. kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Kölyökfoglalkoztató Közösségi Tér

Csatlakozás időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Kelt