SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

Preambulum

1. A jelen Szerzői jogi nyilatkozat célja, hogy Molnár Eszter (postacíme: 1196, Budapest Batthyány utca 70., e-mail: eszti@kolyokfoglalkoztato.hu, a továbbiakban: Szerző) https://kolyokfoglalkoztato.hu/ URL alatt elérhető weboldalára (a továbbiakban, mint  honlap), illetve az azon elhelyezett szerzői műveire (a továbbiakban, együttesen: Mű vagy Művek) vonatkozó, azokon fennálló szerzői és szomszédos jogok vonatkozásában tájékoztassa a Honlap, illetve az egyes Művek, műpéldányok használóit, felhasználóit (a továbbiakban, együttesen: Felhasználó).

A Honlap felhasználási feltételei

2. A Szerző tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a https://kolyokfoglalkoztato.hu/ weboldal, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, a weboldalon megjelenített logók, karakterek és ábrák, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, amelyeken a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint a Szerző rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

A Honlap és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szerző engedélye nélkül tilos.

3. A Felhasználók jogosultak a Honlapon böngészni, annak szolgáltatásait igénybe venni, valamint annak tartalmából kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából szigorúan és kizárólag magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltüntesse a Szerzőt, mint a szellemi alkotások jogosultját.

A Honlap tartalma az 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módokon, terjedelemben és mértékben nem használható fel; a Felhasználó a Honlap látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani, illetve köteles viselni a vonatkozó szabályok be nem tartásának következményeit.

4. A Honlap bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

5. A Honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített, szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana, erre a Szerző kizárólag az itt szabályozott módokon biztosít lehetőséget. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldal, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalom jogosulatlan felhasználása. Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy a Szerző a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz, illetve azok védelméhez fűződő jogait.

6. A Honlap, valamint a Honlaphoz fűződő minden szerzői jog, szabadalom, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szerző kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szerző kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Honlap elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

7. A Szerző tulajdonát képezi és a Szerző kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Honlap bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Honlapból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Honlap bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

8. A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapról, a Honlap kivonatából, illetve bármely, a Honlapból származtatott termékről nem távolít el semmilyen titoktartásra, szerzői jogra és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

A Honlapon keresztül elérhető Művek

9. A Szerző felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Felhasználási engedély nem terjed ki az alábbi felhasználási körökre:

a) a Művek akár analóg, akár digitális, akár közvetlen, akár közvetett, akár időleges, akár végleges jelleggel történő rögzítése, többszörözése, beleértve a kép- és hanghordozón történő rögzítést, másolást számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra;

b) a Művek terjesztése, ideértve a bérbeadást, haszonkölcsönbe adást, forgalomba hozatalt, forgalomba hozatalra való felkínálást, tulajdonjog átruházását, raktáron tartást, a forgalomba hozatal céljából való behozatalt, kereskedelmi célból történő birtoklást is;

c) a Művek nyilvános bemutatása, előadása;

d) a Művek bármely technikai eljárással történő nyilvánossághoz való közvetítésére, ideértve a különböző analóg vagy digitális földi és műholdas televíziós sugárzásokat, a különböző pay-per-view szolgáltatások, a számítógépes hálózatok (pl. internet) vagy más rendszerek, távközlési hálózatok útján történő on-demand, ún. hozzáféréses-lehívásos nyilvánossághoz közvetítéseket, a sugárzással, illetve vezetékes (kábel-) rendszerek útján történő továbbközvetítéseket és minden olyan lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló nyilvánossághoz közvetítést, ahol a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg határozzák meg;

e) a Művek kiállítására,

f) a Mű vagy Művek átdolgozására, feldolgozására, módosítására, megváltoztatására, illetve bármely más termékben és szellemi alkotásban történő felhasználására.

Ingyenesen elérhető művek

10. A Szerző a Honlapon közzétett, egyes ingyenesen letölthető műveinek (a továbbiakban: Ingyenes mű) vonatkozásában a jelen szerzői jogi nyilatkozatnak a Honlapon elérhető Művekre irányadó szabályait az alábbi eltérésekkel rendeli alkalmazni.

11. Az Ingyenes műveken azok letöltésével a Felhasználók ingyenes, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, egy példányszámra korlátozott, harmadik személyre át nem ruházható, tovább nem engedélyezhető Felhasználási engedélyt szerezhetnek, amely kiterjed az alábbiakra:

a) a Művek akár analóg, akár digitális, akár közvetlen, akár közvetett, akár időleges, akár végleges jelleggel történő rögzítése, többszörözése, beleértve a kép- és hanghordozón történő rögzítést, másolást számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra.

12. Az Ingyenes műveken szerezhető Felhasználási engedély nem terjed ki azonban az alábbiakra:

a) a Művek terjesztése, ideértve a bérbeadást, haszonkölcsönbe adást, forgalomba hozatalt, forgalomba hozatalra való felkínálást, tulajdonjog átruházását, raktáron tartást, a forgalomba hozatal céljából való behozatalt, kereskedelmi célból történő birtoklást is;

b) a Művek nyilvános bemutatása, előadása;

c) a Művek bármely technikai eljárással történő nyilvánossághoz való közvetítésére, ideértve a különböző analóg vagy digitális földi és műholdas televíziós sugárzásokat, a különböző pay-per-view szolgáltatások, a számítógépes hálózatok (pl. internet) vagy más rendszerek, távközlési hálózatok útján történő on-demand, ún. hozzáféréses-lehívásos nyilvánossághoz közvetítéseket, a sugárzással, illetve vezetékes (kábel-) rendszerek útján történő továbbközvetítéseket és minden olyan lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló nyilvánossághoz közvetítést, ahol a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg határozzák meg;

d) a Művek kiállítására,

e) a Mű vagy Művek átdolgozására, feldolgozására, módosítására, megváltoztatására, illetve bármely más termékben és szellemi alkotásban történő felhasználására

Szerzői jogvédelem

13. A Szerző kijelenti, hogy a Honlapon és a Művein fennálló jogainak védelmében a jog által lehetővé tett, legteljesebb terjedelemben fellép a jogait sértő személyekkel szemben.

14. A Szerző az 1999. évi LXXVI. törvény 94. § (1) bekezdése szerint a szerzői jogainak megsértése esetén alábbi igényeket támaszthatja a jogsértő személyekkel szemben:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és  

jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

15. A Szerzőnek jogában áll továbbá a személyiségi jogainak megsértése esetén a jogsértő személyekkel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. § (1) bekezdése szerint sérelemdíj megfizetése iránt polgári peres eljárást kezdeményezni, illetve a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének vétsége tárgyában a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 385. § (1) bekezdése szerint büntetőeljárás lefolytatását kezdeményezni.

Záró rendelkezések

16. A Szerző kijelenti, hogy egyetlen, a jelen Szerzői jog nyilatkozatban foglalt közlés vagy kijelentés sem értelmezhető jogról vagy igényről való lemondásként a Szerző részéről.

17. A jelen Szerzői jogi nyilatkozat a közzétételének napján lép hatályba.

18. A Szerző bármikor jogosult a Szerzői jogi nyilatkozatának módosítására. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szerzői jogi nyilatkozatot a Szerző a Honlapon teszi közzé.

19. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Szjt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

20. A jelen Szerzői jogi nyilatkozat határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2021. szeptember 11.